ลงทะเบียน
USER
  1. ควรตั้งรหัส MCODE เป็น M เดียวกันกับโปรแกรม IDBASE หรือ DIOC     ค้น M ใน DIOC
2. เนื่องจากเมื่อมีการย้ายระบบ DIOC ขึ้นบน Cloud แล้ว  จะสะดวกสำหรับ User เอง
3. ตั้ง Password แล้วกรุณาจดกันลืมไว้ด้วย
4. ถ้าลืม Password ก็ให้ลบระเบียน แล้วลงทะเบียน User ใหม่
5. ถ้าไม่เคยมี MCODE มาก่อน ก็เปิดดูใน "ค้น M ใน DIOC"  เจอเลข M ที่ว่าง  ก็สามารถลงทะเบียน
    หน้านี้ได้เลย  (ชื่อท่านจะปรากฏการจองในระบบ DIOC อัตโนมัติ)
       
MCODE:     
ชื่อ+สกุล:  
ตำแหน่ง+ระดับ  
หน่วยงาน:  
     
Login code เข้าระบบ:
(Password)
 
   


MCODEชื่อนามสกุลตำแหน่งกองฯ / สบส.เขตuserid
m722m722 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา552
m721m721 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช551
m720m720 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี550
m719m719 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา549
m718m718 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี548
m717m717 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น547
m716m716 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี546
m711m711 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่545
m715m715 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี544
m714m714 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี543
m713m713 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์542
m712m712 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก541
M808ภิญโญ รัตนตรัยนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง540
MJOYภาณี หัฏฐะโสธนะผช.ผจก พัฒนาธุรกิจสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี539
M308นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณนายช่งไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา538
M662วิไล มีทองขาวนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี537
m154นายประสาน น่วมมะโนนายช่งไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี536
M571อดุลย์ จุกสีดานายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี534
M696มนัส รัตนสุวรรณ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง533
M574ประยุทธ เฉลิมเล่านายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา531
M450รุ่งกาญจน์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี530
M488สรพงษ์ ทัพภวิมลสถาปนิกชำนาญการพิเศษกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง528
M945รุ่งกาญจน์ รณหงษานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง527
พิศมัย สุขอมรรัตน์Pissamaiนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง525
m200panida สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่524
M142นายวินัย ประดับค่ายนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา518
M285นายสมยศ หลวงผาดนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี517
M671นาย ธนัศรินทร์ จันตะมะนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่516
m260ธนพล นาบับนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี515
M351นายสมควร วิไลแก้วช่างฝีมือโรงงาน ช.๔สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น514
M510วรรณภา สอนจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี513
M990นายชัยภูมิ ชุมภูนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี510
M394นายนคร เฟื่องฟูธนกิจนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่505
M282นายสมจิตร์ เปรมบำรุงนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี504
M773พงศ์พัฒน์ ชวโรกรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี500
M453ธันวดี มะโนธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี499
M229นายบรรเจิด เวียงนาคนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่498
M424รัตนากร ยิงลำนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี497
M570วัฒนา ตรีณาวงษ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง494
M900สมศักดิ์ จันทมาศนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง493
M571อดุลย์ จุกสีดานายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง492
M426นิพนธ์ แสนสีคำม้วนนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี491
M417เอกกฤต ขันคำหมุดสถาปนิกสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่490
M729เอกชัย วงศ์นันท์นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่489
M007แก้วกานต์ แย้มบางยางนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่488
M425นิติญา คุ้มไพรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี487
M532นางสาวอนุสรา เจ๊ะสันนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา485
M545นางสาวจุฑามาศ ขวัญแก้วนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา484
m236ชำนาญ วิเชียรวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่483
M423นายนพดล นาหนองตูมชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี481
M343นายวิมล ยาทองไชยนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี480
M410นายศักดา ชูรัตน์วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น479
M342นายศักดา ติวเรืองนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น478
M421นายสิรวิชญ์ วิชญธีรากุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น477
M875กฤษณชัย กิมชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี476
m300นายชวลิต ดำเรืองศรีนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา475
M307นายการุญ สุขสุทธิ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา473
M308นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา472
M678ธราดล ศรีสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช277
M462ทิวาพร กลมกล่อมนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา276
M383สุรชาติ สิริสลุงนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี273
M445นายไกรสร กองรัตน์นายช่างโยธาปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี271
M583พายัพ ดวงทิมนายช่างโยธาชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์270
M266จีรยุทธ ไวโหม่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น269
M129วิโรจน์ แก้วเรืองนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช266
M543ประเวส ศักดีนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์265
M380นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียรนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา264
M700นายปัญญา บุญราวิกุลนานช่างเทคนิคปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา263
M180อรรคเดช โฆษิตชัชวาลย์นายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์262
M176สมทรง ไข่ขำนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์260
M670นายสมภพ อาจชนะศึกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา259
M669นางสาวกัญจนา เข่งดีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา258
m614ภัทร์ธีนันท์ ไชยวัฒน์วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช256
M424รัตนากร ยิงลำนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี253
M222นายอุดมพันธ์ พุ่มเจริญนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี252
M214พิชิตพร นิลในนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี251
M212ธนาวิชญ์ จิตกล้านายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี250
M668วริศ เตชะวิภาคนักประชาสัมพันธ์กองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง249
M344ปรีชา ชื่นชมภูนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น248
M103ทรงยศ ศรีทองคงนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์247
M149บุษกร คชวงษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา246
M178จงรัก พงษ์พิธีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์245
M389กำชัย ธูปเงินนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์244
M257ประวิทย์ อารีย์นายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี243
M969นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์นายช่าเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่242
M444นางสาวสุดารัตน์ เหมรินีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี241
M420บรรพรต เล็กชะอุ่มเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี237
M105ชาลี สร้างดีนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี236
m403นายสำราญ มหาเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี235
M419เด่นดวง วงค์เรณูนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี234
M975นายวรชาติ ปัตตานีนายช่างโยธาปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช233
M216วรปรัชญ์ จันทศรีวิศวกรโยธาสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์231
M100วิจิตร การสมมิตรนายช่างสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี227
M528สมบุญ บุญโพธิ์นายช่างสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี224
M219พิมพ์พิชชา ขำนาคนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์223
M768วาสนา สิทธิกัน-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่220
M998คมสันต์ แรงจบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี219
M788นายถวิล เลิกชัยภูมินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น217
M416นายธงเฉลิม บุษปวนิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี216
M110นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์นายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช215
M250สัมพันธ์ มุณีรัตน์ผอ.สบส.เขต 10สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี214
M209ถาวร. ขาวแสงผอ สบสเขต1สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่213
M245วินิญาณ์ กันทาใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่212
M253ประวิทย์ สืบศรีนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี210
M204บุญมา บิดาเกิดช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี207
M879สมพงษ์ วิรัติสกุลผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์204
M299เสนาะ บุญส่งนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี203
M260ธนพล นาบับนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี202
M819นายเอกศักดิ์ เอื้อวิเศษวัฒนานักพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี201
M631เกรียงศักดิ์ สุริยะป้อวิศวกรเครื่องกลชำนาญการกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง200
M552สายชล กองทองวิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี197
M884ภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี196
M200กันตา บุญโพธิ์พนักงานธุรการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก192
M280สุเทพ โขวุฒิธรรมนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี191
M302สุวิทย์ บุญชัยนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา190
M150นิรันดร์ จิสวัสดิ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา189
M508ภิเศก ศักดิ์เพ็ชรนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก188
M529บุบผา บุญโพธิ์พนักงานธุรการ 4กองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง187
M775พัชราภรณ์ บดีรัฐนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก186
M653โยทิน ทองสุกใสนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก185
M707ธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธินนักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก184
M660อุดร เขียวดันายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก183
M008นฤดล อ่วมสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก182
M131วิกรานต์ งะสมันนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี181
M152ศรีสกุล แสงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี180
M648เอกชัย แสงจันทร์นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช179
M637ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น177
M123สามารถ วงศ์รอดนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช176
M153ดิเรก สุวรรณประทีปนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี175
M607เจนจิรา รัตนะวันนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี174
M215บุญชัย พุทธนิมิตกุลนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี173
M406นริศ วงศ์ถาติ๊บวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี172
M306ธีรพัฒน์ เตี้ยนวลนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา171
M283อนุภาพ สีกะมุดนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี170
M329คงจักร์ บุญทันวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี168
M928รัชกร สนธิภูมาศนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่167
M154ประสาน น่วมมะโนนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี166
M397เฉลิมชัย ศุภศรีวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา165
M225วินัย โพธิวงค์นายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่164
M254ไพรวัน ธงไชยนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี163
M174ธีรเดช ภัทรวโรดมนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช162
M252อนันต์ พิลาภนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี161
M544สุริยา ทารักษ์วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก160
M247พรชัย บัวสุวรรณนายช่างเทคนิคอาวุโสสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี159
M256ทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี158
M408วิรัญชนา คุ้มเดชนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี157
M286เฉลิมพร จันทร์ยงค์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี156
M657อำนาจ ศิลมีสัตย์นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก155
M191ว่าที่ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี154
M136สมาน ตรงด่านกลางนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา153
M374ภูวนาถ โสพัฒน์นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี152
M246ทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี151
M104สมนึก โลหณุตนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา150
M183ธานี ธารานายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์149
M777สาธิต นฤภัยผอ.สบส.2 พิษณุโลกสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก148
M335ธวัฒน์ เหล็กกล้านายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี147
M652กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์วิศวกรปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง146
M888ปริญญา คุ้มตระกูลวิศวกรเชี่ยวชาญ(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)กองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง145
M999สุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์กองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง144
M522อาทิตย์ ชุมทองนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ส่วนกลาง143